نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
POE تک پورت ديلينک
DWL-P200