نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
آنتن سقفي ديلينک
ANT24-0401

تجهیزات شبکه
آنتن فلت ديلينک
ANT24-0600

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT70-0800

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT70-1800

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-1202

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-2100

تجهیزات شبکه
آنتن تقويت کننده
ANT24-0230

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-0700

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT70-1400N

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-0800

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-1800

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-ODU3M

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-0502

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-0802

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT70-1000

تجهیزات شبکه
آنتن ديلينک
ANT24-1201