نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
پچکورد 1 متري Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUBLUR1-1

تجهیزات شبکه
پچکورد دو متري Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UGRYR1-2

تجهیزات شبکه
پچکورد 2 متري Cat6 STP ديلينک
NCB-C6SGRYR1-2

تجهیزات شبکه
پچکورد 3 متري Cat6A UTP ديلينک
NCB-6AUGRYR1-3

تجهیزات شبکه
پچکورد شبکه فلت cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUWHIF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد فلت Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UORGF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد 2 متري Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUBLUR1-2

تجهیزات شبکه
پچکورد سه متري Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UGRYR1-3

تجهیزات شبکه
پچکورد 3متري Cat6 STP ديلينک
NCB-C6SGRYR1-3

تجهیزات شبکه
پچکورد شبکه فلت Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUBLUF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد شبکه فلت Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUYELF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد فلت Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UWHIF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد 3متري Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUBLUR1-3

تجهیزات شبکه
پچکورد 5 متري ديلينک Cat6 UTP
NCB-C6UGRYR1-5

تجهیزات شبکه
پچکورد 1 متري Cat6A UTP ديلينک
NCB-6AUGRYR1-1

تجهیزات شبکه
پچکورد شبکه فلت Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUORGF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد فلت Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UBLUF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد فلت شبکه Cat6 UTP
NCB-C6UYELF1-3/5

تجهیزات شبکه
پچکورد يک متري Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UGRYR1-1

تجهیزات شبکه
پچکورد Cat6 FTP ديلينک
NCB-C6SGRYR1-1

تجهیزات شبکه
پچکورد 2 متري Cat6A UTP ديلينک
NCB-6AUGRYR1-2