نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت Cat5e UTP ديلينک
NPP-5E1BLK241

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت Cat5e STP ديلينک
NPP-5E2BLK481

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت Cat6 STP ديلينک
NPP-C62BLK241

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت Cat6A STP ديلينک
NPP-6A2BLK241

تجهیزات شبکه
پچپنل آنلودد 24پورت ديلينک
NPP-AL1BLK241

تجهیزات شبکه
بلانک پرکننده جاي خالي پچپنل
NBF-BLK11

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت Cat5e UTP ديلينک
NPP-5E1BLK481

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت Cat6 UTP ديلينک
NPP-C61BLK241

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت Cat6 STP ديلينک
NPP-C62BLK481

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت Cat6A STP ديلينک
NPP-6A2BLK481

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت آنلودد ديلينک
NPP-AL1BLK481

تجهیزات شبکه
پچپنل آنلودد 24 پورت Cat6A ديلينک
NPP-6A1BLK241

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت Cat5e STP ديلينک
NPP-5E2BLK241

تجهیزات شبکه
پچپنل 48 پورت Cat6 UTP ديلينک
NPP-C61BLK481