نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور مالتي مود ديلينک
DMC-300SC

تجهیزات شبکه
مبدل فيبر به اترنت سينگل مود
DMC-560SC

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور سينگل مود مديريتي
DMC-1580SC

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور مالتي مود ديلينک
DMC-700SC

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور ديلينک
DMC-805G

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور سينگل مود ديلينک
DMC-1910R

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور سينگل مود ديلينک
DMC-515SC

تجهیزات شبکه
مبدل سينگل مود به مالتي مود
DMC-615SC

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور تک کر ديلينک
DMC-920

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور سينگل مود ديلينک
DMC-810SC

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور تک کر ديلينک
DMC-1910T

تجهیزات شبکه
ماژول مديريتي کيس مدياکانورتور
DMC-1002

تجهیزات شبکه
مدياکانورتور سينگل مود ديلينک
DMC-530SC

تجهیزات شبکه
مبدل فيبر به اترنت سينگل مود ديلينک
DMC-1530SC