نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
-
XGS3-42000R

تجهیزات شبکه
-
XGS3-M24GX

تجهیزات شبکه
-
XGS3-S24G

تجهیزات شبکه
-
XGS3-S48G

تجهیزات شبکه
-
XGS3-S48GF

تجهیزات شبکه
-
XGS3-S4XG