نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي دو پورت FXS پلنت VIP-281FS
VIP-281FS

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 8 پورت پلنت VIP-880
VIP-880

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 4 پورت FXS پلنت VIP-480FS
VIP-480FS

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 8 پورت FXO پلنت VIP-880FO


تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 16 پورت FXO پلنت VIP-1680FO
VIP-1680FO

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 24 پورت FXO پلنت VIP-2480FO
VIP-2480FO

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 2پورت ترکيبي VIP-281
VIP-281

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 16 پورت پلنت VIP-1680
VIP-1680

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 4 پورت FXO پلنت VIP-480FO
VIP-480FO

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 8 پورت FXS پلنت VIP-880FS
VIP-880

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 16 پورت FXS پلنت VIP-1680FS
VIP-1680FS

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 24 پورت FXS پلنت VIP-2480FS
VIP-2480FS

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 4 پورت پلنت
VIP-480

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 24 پورت پلنت VIP-2480
VIP-2480