نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
تستر POE پلنت
POE-TESTER