نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
کابل Cat6 UTP اشنايدر اکتاسي
ACT4P6UCM3RBBU

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 UTP اشنايدر اکتاسي
ACT4P6UCM3RBBU

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 FTP اشنايدر اکتاسي
ACT4P6SCM3RBBU

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6A FTP اشنايدر اکتاسي
ACTTG4P6ASCM3RBU

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6A FFTP اشنايدر اکتاسي
VDIC68X218F01

تجهیزات شبکه
کابل شبکه F2 اشنايدر اکتاسي
2D4P6T2PS3RBU

تجهیزات شبکه
کابل شبکه اشنايدر اکتاسي Cat5e UTP
ACT4P5EUCM3RBBU

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 UTP LSZH اشنايدر اکتاسي
VDIC116118

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 SFTP اشنايدر اکتاسي
VDIC176218

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6A UFTP اشنايدر اکتاسي
VDIC62X218

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat7A SFTP اشنايدر اکتاسي
VDIC658318

تجهیزات شبکه
کابل F2 اشنايدر اکتاسي
ACT4PF6ULS3RBWE

تجهیزات شبکه
کابل شبکه اشنايدر Cat5e FTP
VDIC135118

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 UTP LSZH اشنايدر اکتاسي
2D4P6T2PS3RBU