نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
پچکورد Cat5e UTP يک متري اشنايدر
ACTPC5EUBCM10BU

تجهیزات شبکه
پچکورد يک متري Cat6 UTP اشنايدر اکتاسي
ACTPC6UBCM10

تجهیزات شبکه
پچکورد 5 متري اشنايدر اکتاسي Cat6 UTP
ACTPC6UBCM50

تجهیزات شبکه
پچکورد 3 متري اشنايدر اکتاسي Cat6 FTP
ACTPC6SBCM30BU

تجهیزات شبکه
پچکورد 5 متري اشنايدر اکتاسي Cat6 FTP
ACTPC6SBCM50BU

تجهیزات شبکه
پچکورد 5 متري Cat6 FTP اشنايدر اکتاسي LSZH
VDIP184646050

تجهیزات شبکه
پچکورد Cat5e UTP سه متري اشنايدر
ACTPC5EUBCM30BU

تجهیزات شبکه
پچکورد نيم متري اشنايدر اکتاسي Cat6 UTP
ACTPC6UBCM05

تجهیزات شبکه
پچکورد 1متري اشنايدر اکتاسي Cat6 FTP
ACTPC6SBCM10BU

تجهیزات شبکه
پچکورد 2 متري Cat6 UTP اشنايدر اکتاسي
ACTPC6UBCM20

تجهیزات شبکه
پچکورد 10 متري اشنايدر اکتاسي Cat6 FTP
ACTPC6SBCM100BU

تجهیزات شبکه
پچکورد 10 متري Cat6 FTP اشنايدر اکتاسي LSZH
VDIP184646100

تجهیزات شبکه
پچکورد Cat5e UTPپنج متري اشنايدر
ACTPC5EUBCM50BU

تجهیزات شبکه
پچکورد 3 متري اشنايدر اکتاسي Cat6 UTP
ACTPC6UBCM30