نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت اشنايدر Cat5e UTP
ACTPP5EU24NSS

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت Cat6 UTP اشنايدر اکتاسي
ACTPP6U24NSS

تجهیزات شبکه
پچپنل 24 پورت FTP اشنايدر اکتاسي
ACTPPS24NSU

تجهیزات شبکه
پچپنل Cat6A اشنايدر اکتاسي
ACTPPS24NSU