موضوع : چگونه از اتلاف حرارت در زمان استفاده از POE جلوگيري کنيم؟
خلاصه : چگونه از اتلاف حرارت در زمان استفاده از POE جلوگيري کنيم؟


. اين اتلاف، عمدتاً بصورت افزايش حرارت در سيم هادي ، کابل و به خصوص در مرکز کابل هاي دسته شده مي باشد. اين امر مي تواند موجب افزايش حرارت محيط عملياتي اطراف کابل ها گردد. افزايش حرارت کابل و محيط عملياتي آن، موجب تضعيف در کابل مي گردد و مي تواند روي ثبات رفتاري کابل و کارايي شبکه، اثر بگذارد.
 لذا مهم است که حرارت کابل ها در سطح قابل قبول و پايين تر از سقف حرارت عملياتي اعلام شده توسط کارخانه حفظ شود؛ زيرا با حفظ حرارت کابل ها در سطح قابل قبول:
•    ضعيف سيگنال روي کابل به حداقل مي رسد.
•    تخريب کابل در دراز مدت، کاهش مي يابد.
•    ميزان حرارت اضافه شده به محيط اطراف کابل، کاهش مي يابد.
حرارتي که در کابل ايجاد مي شود به چندين عامل بستگي دارد از جمله:
•    مقدار تواني که روي آن قرار داده مي شود.
•    مقاومت DC کابل
•    ساختار کابل
•    حرارت محيط
•    مقدار حرارتي که مي تواند از کابل خارج شود.
•    و ...
اگر کابل ها خيلي نزديک بهم دسته بندي شوند، براي کابل هايي که در مرکز دسته قرار گرفته اند، بسيار مشکل خواهد بود که حرارت خود را به محيط اطراف، انتقال دهند. بنابراين، کابل هاي واقع شده در مرکز دسته، بيشتر از کابل هاي بيروني، گرم مي شوند. هرچه تعداد کابل ها در دسته، بيشتر باشد، کابلهاي بيشتري با افزايش حرارت مواجه مي شوند.
                                                                  
 
راهنمايي هايي در خصوص به حداقل رساني افزايش حرارت کابل در نصب هايPoE :
راهنمايي هاي عمومي زير، کمک مي نمايد تا حرارت در کابل ها با هر تواني از PoE
 که حمل مي کنند حتي در زمان استفاده از کاربردهاي  با توان بالا، به حداقل برسد و اين يقين حاصل شود که  PoE

 افزايش حرارت در کابل ها از مقادير قابل قبول، فراتر نخواهد رفت.
.
 اگر اجبار و يا دستوري جهت استفاده از کابلي خاص نداريد، براي کاربردهاي PoE
استفاده نماييد. 
کابل هايCAT6A با توجه به قطر بيشتر سيم هاي مسي و نيز ساختار ويژه آن جهت کاهش اثر 

Alien Crosstalk  نويز القايي از يک کابل روي کابل مجاورC6A
، اين کابل را يک انتخاب عالي براي کاربردهاي  
.در کابل کشي افقي و نيز پچ کوردها، از کابل هايي استفاده نماييد که شيلد بوده و هادي مسي با قطر بيشتري داشته باشند.
هادي مسي با قطربيشتر، توليد حرارت کمتري مي نمايد و شيلد نيز موجب تسهيل خروج حرارت در زمان دسته بودن کابل ها مي گردد.
بستر عبور کابل(سيني ها، آرايش دهنده هاي کابل و....) را طوري طراحي کنيد که مملو از کابل نگردند. مقدار ايده¬آل، اشغال فضايي کمتر از 50% است
از بسترهاي عبور کابلي استفاده نماييد که اجازه گردش هواي بيشتري را در اطراف کابل ها به شما بدهد.
درحد امکان، کابل ها را خيلي محکم دسته بندي ننماييد و در دسته هاي کوچک که نيازهاي نصبتان  را برآورده نمايد، دسته بندي نماييد.
کابل ها يا دسته کابل ها را در فضاي موجود، به طور مساوي توزيع نماييد..
از کانکتورهايي استفاده کنيد که تمام ساختار بدنه آن، به جاي پلاستيک از فلزباشد.
تست هاي ارزيابي نشان داده است که کانکتورهاي با بدنه فلزي، بهبود قابل توجهي در خروج حرارت توليد شده، ايجاد کرده اند.
بستر عبورکابل (لوله و....) بخصوص در زمانيکه از سوراخ هاي ديوار يا کف عبور مي کنند را پر از کابل ننماييد. اگر در محلي، ناچار به پرکردن بستر با کابل شديد، کابل ها را در طرفين سوراخ، خيلي شل آرايش دهيد تا حرارت توليد شده احتمالي در کابل ها، راحت تر خارج شود.
تعداد سيم بست هايي را که براي حفاظت کابل ها مورد استفاده قرار مي دهيد، به حداقل برسانيد و آن ها را با حداقل فشار نصب نماييد.  
از نگهدارنده هاي قلاب و حلقه اي استفاده نماييد که احتمال له شدگي يا آسيب ديدگي کابل، کمتر شود.

راهنمايي هايي که ارائه شد، قصد ندارند که استانداردها را حذف نموده ويا جاي آن ها را بگيرند. کابل هايي که قرار است
PoEرا با خود حمل نمايند، بايستي مطابق با تمامي استانداردهاي کابل کشي، نصب گردند. اين استانداردها از جمله 
TIA’s TSB-184-A و ISO/IEC TR 29125
مي توانند اطلاعات بيشتري در خصوص امکانات نصب را دراختيار قرار دهند.