موضوع : معرفي مفهوم ديتاسنتر
خلاصه :
Data Centerها  مكان هايي مطمئن براي نگهداري اطلاعات  با قابليت اطمينان  بالا و همچنين قابليت دسترسي   بالا هستند كه
 استفاده از آنها باعث مي گردد که تشكيلات اقتصادي و سازمان هاي مختلف با دارا بودن امكان ارائه سرويس مستمر به مشتريان و همچنين در اختيار داشتن اطلاعات حياتي خود در شرايط مختلف، مطابق نيازهاي تجاري و بر طبق زمان بندي هاي دقيق خود عمل نمايند.
Data Centerها  مكان هايي مطمئن براي نگهداري اطلاعات  با قابليت اطمينان  بالا و همچنين قابليت دسترسي   بالا هستند كه
 استفاده از آنها باعث مي گردد که تشكيلات اقتصادي و سازمان هاي مختلف با دارا بودن امكان ارائه سرويس مستمر
به مشتريان و همچنين در اختيار داشتن اطلاعات حياتي خود در شرايط مختلف، مطابق نيازهاي تجاري و بر طبق زمان بندي هاي دقيق خود عمل نمايند.
 در واقع Data Centerها مراكز زير ساختي بسيار مهمي هستند كه وظيفه پشتيباني ازسرويس هاي تحت  اينترنت، تجارت الكترونيكي و
 بخش هاي ارتباطات الكترونيكي را دارا مي باشند، لذا تمامي سرويس هاي ارايه شده در آنها مي-بايست دقيق، مطابق برنامه و بدون كوچكترين
 وقفه اي عمل نمايند.
به طور كلي Data Centerها به منظور فراهم ساختن موارد زير ساخته مي شوند:

  ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تبادل اطلاعات ديجيتالي.
فراهم آوردن سرويس هاي كاربردي يا مديريت جهت پردازش هاي اطلاعاتي مختلف مانند  Internet Web Hosting ،Intranet
، مخابرات و فن آوري اطلاعات
قابليت دسترسي بالا: به منظور ارائه سرويس با قابليت دسترسي بالا و جلوگيري از ايجاد خطا و بروز وقفه در سرويس هاي ارائه شده،
 در نظر گرفتن افزونگي  در تجهيزات و نيازمندي هاي اصلي
 Data Center، يكي از مهمترين فاكتورهايي است كه مي بايست در Data Center در نظر گرفته شود.

قابليت مديريت : سهولت پيكربندي ، نظارت و تشخيص بروز خطا و همچنين مديريت يكپارچه تجهيزات و سرويس هاي قابل ارائه،
به منظور فراهم آوردن قابليت دسترسي بالا، مقياس پذيري و امنيت درData Center بسيار حياتي مي باشند.

در واقع Data Centerهامراكز زير ساختي بسيار مهمي هستند كه وظيفه پشتيباني ازسرويس هاي تحت  اينترنت تحت ، تجارت الكترونيكي و
 بخش هاي ارتباطات الكترونيكي را دارا مي باشند. لذا تمامي سرويس­هاي ارايه شده در آنها مي­بايست دقيق، مطابق برنامه و بدون كوچكترين وقفه­اي عمل نمايند.
در ايجادData Center به برنامه ريزي بسيار دقيق، گسترده و مرحله به مرحله نياز دارد و مي­بايست ابتدا اهداف مورد نظر از طراحي و
مشخص گردد تا با تعيين دقيق نيازمندي­ها، رسيدن به اهداف تعيين شده براي آن ميسر گردد.