پچکورد Cat6

پچکورد ۵ متری cat6 SFTP R&M آر اند ام R302336
R&M Patch Cord Cat6 SFTP, 4P, LSFRZH, Gray, 5m
0 نظر
پچکورد ۳ متری Cat6 SFTP R&M آر اند ام R302335
R&M Patch Cord Cat6 SFTP, 4P, LSFRZH, Gray, 3m
0 نظر
پچکورد ۲ متری Cat6 SFTP R&M آر اند ام R302334
R&M Patch Cord Cat6 SFTP, 4P, LSFRZH, Gray, 2m
0 نظر
پچکورد ۱.۵ متری Cat6 SFTP R&M آر اند ام R302333
R&M Patch Cord Cat6 SFTP, 4P, LSFRZH, Gray, 1.5m
0 نظر
پچکورد ۱ متری Cat6 SFTP R&M آر اند ام R302332
R&M Patch Cord Cat6 SFTP, 4P, LSFRZH, Gray, 1m
0 نظر
ًپچکورد نیم متری Cat6 SFTP R&M آر اند ام R302331
R&M Patch Cord Cat6 SFTP, 4P, LSFRZH, Gray, 0.5m
0 نظر
پچکورد ۵ متری Cat6 UTP R&M آر اند ام R302314
R&M Patch Cord Cat6 U/UTP, 4P, LSZH, 5m
0 نظر
پچکورد ۳ متری Cat6 UTP R&M آر اند ام R302313
R&M Patch Cord Cat6 U/UTP, 4P, LSZH, 2m
0 نظر
پچکورد ۲ متری Cat6 UTP R&M آر اند ام R302312
R&M Patch Cord Cat6 U/UTP, 4P, LSZH, 2m
0 نظر
پچکورد ۱.۵ متری Cat6 UTP R&M آر اند ام R302311
R&M Patch Cord Cat6 U/UTP, 4P, LSZH, 1.5m
0 نظر
پچکورد ۱ متری Cat6 UTP‌ R&M آر اند ام R302310
R&M Patch Cord Cat6 U/UTP, 4P, LSZH, 1m
0 نظر
پچکورد ۵۰ سانتیمتری Cat6 UTP R&M آر اند ام R302309
R&M Patch Cord Cat6 U/UTP, 4P, LSZH, 50cm
0 نظر