سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مقایسه

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا
طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 80cm Deep