سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
سوییچ شبکه ۴۸ پورت پلنت FNSW-4800

Planet 48Port Switch 10/100Mbps

سوییچ ۴۸ پورت سیسکو SG350X-48

Cisco Managed Switch, 48*1GPorts, 4Port*10GPorts

سوییچ شبکه سیسکو ۴۸ پورت SG350-52

Cisco Managed Switch 48Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه پلنت ۴۸ پورت WGSW-5242

Planet Managed Switch 48Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۴۸ پورت دیلینک DES-1050G

D-Link 48Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۴۸ پورت دیلینک DGS-1510-52

D-Link Managed Switch 48Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۴۸ پورت مدیریتی سیسکو SF350-48

Cisco SMB Managed Switch 48Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه دیلینک 48 پورت DGS-1210-52

D-Link Smart Switch 48Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه دیلینک 48 پورت DES-1210-52

D-Link 48Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۴۸ پورت پلنت FGSW-4840S

Planet 48Port Switch 10/100Mbps