سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-L80

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ًماژول SFP‌ فیبر نوری پلنت MGB-L30

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP پلنت MFB-FA20

Planet WDM SFP Module 100Mbps

ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-L50

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-L‌B80

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP سینگل مود پلنت MFB-F60

Planet Single Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-SX2

Planet Multi Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-L‌B40

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP مالتی مود پلنت MFB-FX

Planet Multi Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-LA80

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-L120

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-L‌B20

Planet WDM SFP Module 100Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-LB10

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-LA10

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ًماژول SFP‌ فیبر نوری پلنت MGB-LX

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP سینگل مود پلنت MFB-F40

Planet Single Mode SFP Module 100Mbps

ماژول فیبر نوری SFP سینگل مود پلنت MFB-F20

Planet Single Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-LA20

Planet WDM SFP Module 1000Mbps