سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
مدیاکانورتور POE پلنت FTP-802S15

Planet Single Mode POE Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور POE پلنت FTP-802

Planet Multi Mode POE Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور POE‌ پلنت GTP-802

Planet Multi Mode POE Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور POE‌ پلنت GTP-805A

Planet POE Media Converter With SFP Module 1000Mbp...