پیگتیل فیبر نوری SC مالتی مود برندرکس لویتون HOTSC050002

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Pigtail SC, MM, 2m

پیگتیل فیبر نوری LC مالتی مود برندرکس لویتون HOTLC050002

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Pigtail LC, MM, 2m