سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
سوییچ 16 پورت سیسکو SF110-16

Cisco SMB 16Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه 16 پورت دیلینک DGS-1016D

D-Link 16Port Switch 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه دیلینک ۱۶ پورت DES-1016C

D-Link 16Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه پلنت ۱۶ پورت FNSW-1601

Planet 16Port Switch 100Mbps

سوییچ شبکه ۱۶ پورت دیلینک DGS-1016A

D-Link 16Port Switch 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۱۶ پورت سیسکو SG110-16

Cisco SMB 16Port Switch 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۱۶ پورت پلنت GSW-1601

Planet 16Port Switch 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه دیلینک ۱۶ پورت DES-1016D

D-Link 16Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه دیلینک ۱۶ پورت DES-1016A

D-Link 16Port Switch 100Mbps