سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 60cm Deep

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 80cm Deep