سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 80cm Deep