سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

ماژول SFP

برند ها
ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-L80

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP‌ صنعتی پلنت MFB-TF20

Planet Industrial Single Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP صنعتی پلنت MGB-TSX2

Planet Industrial Multi Mode SFP Module 1000Mbps

ًماژول SFP‌ فیبر نوری پلنت MGB-L30

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP پلنت MFB-FA20

Planet WDM SFP Module 100Mbps

ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-L50

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-L‌B80

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP سینگل مود پلنت MFB-F60

Planet Single Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-SX2

Planet Multi Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-L‌B40

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP صنعتی MGB-TL80

Planet Industrial Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول فیبر نوری SFP مالتی مود پلنت MFB-FX

Planet Multi Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP صنعتی پلنت MFB-TFX

Planet Industrial Multi Mode SFP Module 100Mbps

ماژول SFP صنعتی پلنت MGB-TSX

Planet Industrial Multi Mode SFP Module

ماژول SFP پلنت MGB-LA80

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP فیبر نوری پلنت MGB-L120

Planet Single Mode SFP Module 1000Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-L‌B20

Planet WDM SFP Module 100Mbps

ماژول SFP پلنت MGB-LB10

Planet WDM SFP Module 1000Mbps

بیشتر بخوانید

ماژول SFP