رک ایستاده

رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 27 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۱۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 12 Unit Rack , 60 cm Deep

رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 47 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 47 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 60 cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 80 cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack .60cm Deep

بیشتر بخوانید

خرید و قیمت رک ایستاده،رک ایستاده شبکه محفظه ای فلزی است که دارای درب جلو و عقب و پانل های باز شو جانبی می باشد و برای نگهداری از تجهیزات شبکه طراحی گردیده است .