سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

رک ایستاده

رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 27 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۱۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 12 Unit Rack , 60 cm Deep

رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 47 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 47 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 60 cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 80 cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack .60cm Deep

بیشتر بخوانید

رک ایستاده شامل درب جلو و عقب قابل تعویض ، پنل های جانبی و چهار ستون عمودی قابل تنظیم جهت نصب تجهیزات می باشد. به رک های ایستاده کابینت تجهیزات شبکه نیز گفته می شود.