سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
پاور کیس مدیاکانورتور MC-15RPS130

Planet Redundant AC Power Supply

پاور DC کیس مدیاکانورتور MC-15RPS48

Planet DC Power Supply