سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

متعلقات رک

برند ها
نگهدارنده کابل ۵ قلابه اچ پی آسیا

HP Asia Cable Management

پاور ماژول ۸ پورت اچ پی آسیا

HP Asia 8Port Power Module

فن مخصوص رک اچ پی آسیا

HP Asia Fan

پاور ماژول ۳ پورت اچ پی آسیا

HP Asia 3Port Power Module

بلانک پنل ۱ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 1U Blank Panel

طبقه متحرک رک اچ پی آسیا

HP Asia Animated Tray

چرخ مخصوص رک اچ پی آسیا

HP Asia Rack Wheel

طبقه ثابت رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 100cm Deep

نگهدارنده کابل افقی اچ پی آسیا

HP Asia Cable Management

بلانک پنل ۲ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 2U Blank Panel

بلانک پنل ۴ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 4U Blank Panel

یونیت فن اچ پی آسیا

HP Asia Fan Unit

پاور ماژول ۹ پورت اچ پی آسیا

HP Asia 9Port Power Module

طبقه ثابت رک دیواری اچ پی آسیا

HP Asia Wall Mounted Rack Fixed Tray

بلانک پنل ۳ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 3U Blank Panel

پیچ و مهره رک اچ پی آسیا

HP Asia Bolt And Body

طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 60cm Deep

لایت پنل اچ پی آسیا

HP Asia Light Panel