برند ها
سوییچ 16 پورت سیسکو SF110-16

Cisco SMB 16Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه دیلینک ۱۶ پورت DES-1016C

D-Link 16Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه پلنت ۱۶ پورت FNSW-1601

Planet 16Port Switch 100Mbps

سوییچ شبکه دیلینک ۱۶ پورت DES-1016D

D-Link 16Port Switch 10/100Mbps

سوییچ شبکه دیلینک ۱۶ پورت DES-1016A

D-Link 16Port Switch 100Mbps