سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 27 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 27 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 27 Unit Rack,80cm Deep