سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مدياکانورتور تک کر پلنت GT-806A15 و GT-806B15

خلاصه

۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
65بازدید
مدياکانورتور تک کر پلنت GT-806A15 و GT-806B15

مدياکانورتور تک کر  (مدياکانورتور DM) براي تبديل بستر اترنت به بستر فيبر مورد استفاده قرا ر ميگيرد که تفاوت آن با مدياکانورتور هاي معمولي استفاده از يک کر (Core) فيبر نوري براي انتقال اطلاعات مي باشد . مدياکانورتور GT-806A15  و GT-806B15 مدياکانورتور تک کر مي باشند که بايد براي انتقال اطلاعات روبروي يکديگر قرارگيرند . با توجه به اينکه مدياکانورتور GT-806A15 و                    GT-806B15  براي انتقال اطلاعات از يک کر فيبر نوري استفاده ميکنند و داراي کانکتور SC سيمپلکس هستند بنابر اين اطلاعات را روي دو طول مختلف ارسال ميکنند . بدين ترتيب که مدياکانورتور GT-806A15 با طول  موج 1310nm و مدياکانورتور GT-806B15 با طول موج 1550nm  اطلاعات را انتقال ميدهند. مسافت قابل پوشش توسط اين مدياکانورتور پلنت 15 کيلومتر مي باشد. از ويژگيهاي بارز اين مدياکانورتور DM نصب آسان آن مي باشد.