سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

پاور کیس مدیاکانورتور MC-15RPS130

Planet Redundant AC Power Supply

MC-15RPS130 پاور AC جهت کیس های MC-1500R و MC-1500R48 می باشد .

MC-15RPS130 پاور AC جهت کیس های MC-1500R و MC-1500R48 می باشد .

محصولات مشابه

پاور DC کیس مدیاکانورتور MC-15RPS48

Planet DC Power Supply