سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 100cm Deep