سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack .60cm Deep