سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 60 cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 80 cm Deep